< Update cookies preferences > www.nejlepsivykupzlata.cz - PODMÍNKY
Jdi na obsah Jdi na menu

PODMÍNKY

VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ JE MOŽNÝ POUZE PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU TOTOŽNOSTI

dle zvláštních zákonů č.. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( §31) a č. 253/2008 O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ( §5). 

- 455/1991 Sb., § 31

odst. (4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.

(6) Identifikační údaje odstavců 4 a 5 je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.

(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.

- 253/2008 Sb., § 5

(1) Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí

a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby,

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti,

c) u svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti jeho označení a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele, nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle písmen a) a b)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

1/ INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Obecná informační povinnost

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že výkup drahých kovů podléhá zákonu o praní špinavých peněz. Tento zákon stanoví přísná pravidla pro obchod s drahými kovy, aby bylo zajištěno, že peníze získané tímto obchodem nebyly získány nezákonným či neetickým způsobem.

Je důležité, aby všichni naši zákazníci byli informováni o tom, že jsme povinni prověřit jejich totožnost a v případě, že se jedná o politicky exponovanou osobu, jsme povinni provést ještě podrobnější kontrolu a ohlásit takový obchod Finančnímu úřadu.

Rádi bychom zdůraznili, že nezákonné jednání v oblasti obchodu s drahými kovy není tolerováno a budeme spolupracovat se zúčastněnými subjekty, abychom zajistili, že naše podnikání bude v souladu se zákony.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Poslední fotografie

Facebook

Kontakt

Firma

Zlatnictví Centrum s.r.o.
K.H.Máchy 758/8
Hradec Králové 500 02
IČO:08311579

+420 603 163 960, 736 443 049 (ne telemarketingové hovory)

info@nejlepsivykupzlata.cz